OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah - 2. SampratiVisvam

Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ संस्कृतेन सर्वदा व्यवहर्तुं प्रयतत - जगद्गुरु भारतीतीर्थस्वामिनः

Tuesday, August 18, 2015

इति वार्ता: 18/08/2015

Bookmark and Share

प्रधानमन्त्री संयुक्तारबामीरातनेतृभिःसम्भाषणं व्यदधात्।
वृष्टिषु प्रतिशतं दशमिता न्यूनता –जलवायुविभागः।
CBSE द्वारा प्राक् चिकित्सकीयपरीक्षायाः परिणामाः घोषिताः।
प्रवासि-समुदाय-समस्या-समाधानाय एकः कल्याणकोषः स्थापयिष्यते-मोदी।
थायिलैण्डदेशे एकस्मिन् प्रबलविस्फोटे २७ हताः।
पाकातङ्कवादिनो नावेदस्याद्य मिथ्योक्तिपरीक्षणम्
प्रधानमन्त्री संयुक्तारबामीरातनेतृभिःसम्भाषणं व्यदधात्।वृष्टिषु प्रतिशतं दशमिता न्यूनता –जलवायुविभागः।CBSE द्वारा प्राक् चिकित्सकीयपरीक्षायाः परिणामाः घोषिताः।प्रवासि-समुदाय-समस्या-समाधानाय एकः कल्याणकोषः स्थापयिष्यते-मोदी।थायिलैण्डदेशे एकस्मिन् प्रबलविस्फोटे २७ हताः।पाकातङ्कवादिनो नावेदस्याद्य मिथ्योक्तिपरीक्षणम्