Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ संस्कृतेन सर्वदा व्यवहर्तुं प्रयतत - जगद्गुरु भारतीतीर्थस्वामिनः

Friday, August 14, 2015

प्रधान वार्ता: (इति वार्ता:)

Bookmark and Share
भारतीयरिज़र्वबैङ्केन शस्यर्णकुसीदे २%शैथिल्यं प्रशासनाय च ६५८९६रूप्यकातिरिक्तलाभस्य प्रदानम्।
असमे ८आतङ्कवादिनो निगृहीताः
व्यापमवञ्चनाकाण्डे ६इतरप्राथमिक्यः।
संसदः सदनयोः कार्यजातं स्थगितम्।
जम्मूकश्मीरे हस्तगोलकानां विस्फोटात् १०जनाः मृताः।
मुम्बईउच्चन्यायालयेन मैगी–इति खाद्यपदार्थे निर्धारितप्रतिबन्धः समाप्तः।
•श्रावणशस्यसंरक्षणाय केन्द्रात् आर्थिकसाहाय्यम्।
•प्रकीर्णविपणौ मुद्रास्फीतिः अपचिता।
•चीने भाण्डागारविस्फोटे सप्तदश मृताः।
•गालक्रिकेटनिकषे भारतं सुदृढम्।