Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ संस्कृतेन सर्वदा व्यवहर्तुं प्रयतत - जगद्गुरु भारतीतीर्थस्वामिनः

Saturday, March 24, 2018

Bookmark and Share
फ्रान्स् राष्ट्रे भीकराक्रमणं -  बन्धितेषु त्रयः मारिताः। 
              फेब् > फ्रान्स् राष्ट्रस्य दक्षिणपश्चिमप्रविश्यायां फेब् नगरस्थे कस्मिंश्चित् बृहदापणे संवृत्ते भीकराक्रमणे त्रयः जनाः मारिताः। जनान् प्रबन्ध्य कश्चन भीकरः भुषुण्डिप्रयोगं कृतवान्  आसीत्। ऐ एस् भीकरः इति  मन्यमानः एषः पश्चात् आरक्षकैः व्यापादितः।