Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ संस्कृतेन सर्वदा व्यवहर्तुं प्रयतत - जगद्गुरु भारतीतीर्थस्वामिनः

Sunday, March 11, 2018

Bookmark and Share
मुम्बई लक्ष्यीकृत्य कृषकाणां बृहत्पथसञ्चलनम्। 
        मुम्बई > अखिल भारतीय किसान् सभायाः नेतृत्वे अयुतशः कृषीवलेः आयोज्यमानं पथसञ्चलनं श्वः मुम्बय्यां प्राप्नोति। महाराष्ट्रायां नासिक्तः आरभ्य १८० कि मी दूरमतिक्रम्य पथसञ्चलनं यदा मुम्बय्यां प्राप्स्यति तदा लक्षाधिकं कृषकाः भागं स्वीकुर्युः इति संघाटकैरुक्तम्। 
      कार्षिकनष्टेन आत्महत्यापरम्पराम् अनुवर्तमाने महाराष्ट्रे कृषकाणां दुरितपरिहारमालम्ब्य एव विधानसभां प्रति पथसञ्चलनम् आयोजितम्।