Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ सैनिकबहुमतयः प्रख्यापिताः ; ज्योतिप्रकाश् निरालाय अशोकचक्रम्।। राजनैतिकदलानां अड्गीकारं रोद्धुम् अधिकारः आवश्यकः इति निर्वाचकायोगः।

Friday, March 9, 2018

Bookmark and Share
कया स्त्रिया  प्रभावितः सः  इति वनितादिने नरेन्द्रमोदी।
         नवदिल्ली> 'कया अहं प्रभावितः'  इति विश्ववनितादिने प्रकाशयति भारतस्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी। स्वस्य सम्पदखिलं विक्रीय स्वच्छभारतदौत्यस्य भागभाक् अभवत् १०६ वयस्का वृद्धा। एतस्याः स्मृतिः एव प्रधानमन्त्रिणा ट्विट्टर् मध्ये प्रकाशितम्। छत्तीस् गढ् देशवासिनी कुण्वार् भायी नामिका वृद्धा एव मोदिनः मनसि प्रकाशरूपेण तिष्ठति। प्रधानमन्त्रिणः स्वच्छ भारतदौत्यस्य परिरक्षया स्वस्य ग्रामे शौचालयस्य निर्माणाय नेतृस्थानं स्वीकृता भवति इयं स्त्री।