Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ संस्कृतेन सर्वदा व्यवहर्तुं प्रयतत - जगद्गुरु भारतीतीर्थस्वामिनः

Saturday, April 14, 2018

Bookmark and Share
मणिका बत्रायै सुवर्णं - डेबिल् टेन्नीस् स्पर्धायां भारताय लाभः।
        गोल्ड् कोस्ट्> कोमण् वेल्त्त् स्पर्धायां इतिहासं विरच्य भारतस्य टेबिल् टेन्नीस् क्रीडका मणिकाबत्र। कोमण् वेल्त्त्त्री स्पर्धायां टेबिल् टेन्नीस् क्रीडायां सुवर्णपतकं प्राप्ता प्रथमा भारतीयवनिता इति ख्यातिः मणिका बत्रया अवाप्ता। सिंगपुर राष्ट्रस्य ग्यु यु नामिकां विजित्य एव सुवर्णप्राप्तिः। अङ्कः  यथाक्रमं 11-7, 11-6, 11-2. 11-7. भारतस्य चतुर्विंशति (२४) तमं सुवर्णं भवति इदम्।