Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ संस्कृतेन सर्वदा व्यवहर्तुं प्रयतत - जगद्गुरु भारतीतीर्थस्वामिनः

Sunday, September 29, 2019

Bookmark and Share
अण्टर्-१८ साफ् कप् फुट्बोल्-चरित्रं विरच्य भारतम्।
   काठ्मण्टु > अण्टर्-१८ साफ् कप् फुट्बोल् मध्ये बङ्गलादेशदलं पराजित्य भारतं किरीटं प्रापयत्। क्रीडायां भारतम् एकमुपरि लक्ष्यद्वयेन बङ्गलादेशदलं पराजयत्। अण्टर्-१८ साफ् कप् फुट्बोल् मध्ये भारतस्य प्रथमकिरीटं भवति इदम्।