Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ संस्कृतेन सर्वदा व्यवहर्तुं प्रयतत - जगद्गुरु भारतीतीर्थस्वामिनः

Saturday, October 26, 2019

Bookmark and Share
पाकधीनकाश्मीरदेशः गिलजित् बलतिस्थान देशः च जम्मूकाश्मीरस्य भागौ - बिपिन् राववत्।
  नवदहली > भारतस्य अग्रिमलक्ष्यं पाकधीनकाश्मीरस्य जम्मूकाश्मीरेण सह योजनं भवतीति संसूच्य करसेनाधिपः बिपिन् राववत्। सैनिकाधिपानां मेलने भाषयन्नासीत् सः। अधुना पाकधीनकाश्मीरः इति व्यवह्रियमाणः प्रदेशः पाकिस्थानेन नियममुल्लङ्घ्य  प्राप्तः भवति इति सः अवदत्। प्रदेशोऽयमधुना भीकराणां नियन्त्रणे वर्तते इति सः अभिप्राययत्। काश्मीरस्य शान्तिपूर्णजीवनस्य नाशम् उद्दिश्य पाकिस्थानः सर्वदा प्रकोपं जनयतीत्यपि तेन उक्तम्।गिलजित बलतिस्थानदेशः च