OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah - 2. SampratiVisvam

Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ संस्कृतेन सर्वदा व्यवहर्तुं प्रयतत - जगद्गुरु भारतीतीर्थस्वामिनः

Sunday, October 20, 2019

Bookmark and Share
भारतस्य प्रत्याक्रमणम् - पाकधीनकाश्मीरे भीकरसङ्केताः नाशिताः।
   श्रीनगर् > सीमनि पाकिस्थानेन क्रियमाणानाम् आक्रमणानां शक्तं प्रत्याक्रमणं कृत्वा भारतसैन्यम्। प्रत्याक्रमणे पाकधीन-काश्मीरे भीकरकेन्द्राणि नाशितानि। पाकधीन-काश्मीरस्य नीलं गिरितटे वर्तमानानि चत्वारि भीकरकेन्द्राणि एव सैन्येन नाशितानि।