Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ संस्कृतेन सर्वदा व्यवहर्तुं प्रयतत - जगद्गुरु भारतीतीर्थस्वामिनः

Sunday, December 1, 2019

Bookmark and Share
 ॥ हसामः - चिन्तयामः॥
वार्ता - पलाण्डुमूल्यम् वर्धितम्।
हासचित्रम्- षिबुकुमारः,तिरुवनन्तपुरम्