Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ संस्कृतेन सर्वदा व्यवहर्तुं प्रयतत - जगद्गुरु भारतीतीर्थस्वामिनः

Sunday, March 15, 2020

Bookmark and Share
कोरोणा राष्ट्रियदुरन्तः। 
प्रतिरोधाय दुरन्तन्वारणनिधिः।
 नवदिल्ली >  रोगबाधितानां संख्या वर्धमाना इत्यतः केन्द्रसर्वकारेण कोरोणाव्यापनं राष्ट्रियदुरन्तरूपेण प्रख्यापितम्। अनेन रोगव्यापनप्रतिरोधाय राज्यानां तत्तद्दुरन्तनिवारणनिधिम् उपयोक्तुं शक्यते। आर्थिकप्रतिसन्धिना पीड्यमानानां राज्यानां कृते आश्वासप्रदो भवत्यं निर्णयः।