Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ संस्कृतेन सर्वदा व्यवहर्तुं प्रयतत - जगद्गुरु भारतीतीर्थस्वामिनः

Sanskrit in Daily Life

Bookmark and Share
विवाह क्षणपत्रिकायाम् उपयोगाय।   - यजुर्वेदशाखा -
1.इयं नार्युपब्रुतेऽग्नौलाजानापदन्ति।
दीर्घायुरस्तु मे पति जीवातु शरदश्शतम्॥


2.सहधर्म्मश्चरियताम्

3. मम हृदये हृदयं ते मम चित्ते चित्तमस्ति ते

4.मम वाचमेकनोश्रुणु मामेवानुव्रता सहचर्या मयाभव
5.मित्रोसि
6. गृध्रामि ते सुप्रजास्त्वाय हस्तम्