OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ संस्कृतेन सर्वदा व्यवहर्तुं प्रयतत - जगद्गुरु भारतीतीर्थस्वामिनः। व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Wednesday, September 16, 2015

भारतश्रीलङ्कादेशाभ्याम् आतङ्कवादस्य विरोधे संयुक्तरूपेण प्रवर्तितुं निश्चयः कृतः. एतस्मिन् विषये उचिताः कार्यक्रमाः अधिकृत्य उभयोरपि राष्ट्रयोः प्रधानमन्त्रिणौ चर्चाम् अकुरुताम्.
बिहारराज्ये विधानसभायाः आगामिनिर्वाचनानां प्रथमचरणार्थं निर्वाचनायोगेन अद्य विज्ञप्तिः प्रस्तोष्यते.
अन्ताराष्ट्रियातङ्कवादिसङ्घस्य इस्लामिक् स्टेट् इत्यस्य प्रवर्त्तकाः इति आशङ्क्य् तिरुवनन्तपुरं कोषिक्कोट् विमानस्थानाभ्यां चत्वारः युवकाः आरक्षिबलैः निगृहीताः.
सानिया मिर्ज़ा मार्टिना हिङ्गिस् युग्मेन अमरिकीय ओपन् टेन्निस् क्रीडासु युग्मस्तरीयः पदकः विजितः.