OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Thursday, May 14, 2020

कोविड्१९ औषधनिर्माणाय भारत-अमेरिक्कयोः उभयपक्षवाग्दत्तपत्रम्। 
    हैदराबाद्> कोविड्१९ चिकित्सायै उपयुज्यमानं रेम्डिसिविर् नामकम् औषधं निर्मातुं उभयपक्षवाग्दत्तपत्रे भारत-अमेरिक्कयोः अधिकृतैः हस्ताक्षरं कृतम्।  औषधनिर्माणमण्डले विश्वोत्तरख्यातिं प्राप्तः हेट्टरो नामकः भारतीयसङ्घः अमेरिक्कस्य गिलेयाद्‌ सयन्सस् नामकेन सङ्घेन सह एव हस्ताक्षरमकरोत्। भारते औषधं निर्मातुं तथा १२७ राष्ट्रेषु वितरणं कर्तुं च अधिकारपत्रं हेट्टरो सङ्घेन प्राप्तं वर्तते।