OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ संस्कृतेन सर्वदा व्यवहर्तुं प्रयतत - जगद्गुरु भारतीतीर्थस्वामिनः। व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Thursday, February 11, 2021

शान्तसमुद्रे भूचलनम्। ओस्ट्रेलिया न्युसिलान्ट् राष्ट्रयोः तीरयोः 'सुनामि' सूचना।

 दक्षिणपूर्व शान्तसमुद्रे अतिशक्तं भूचलनम् अभवत्। रिक्टर् मापिन्यां ७.७ इति अङ्गितेन भूचलनेन ओस्ट्रेलिया न्युसिलान्ट् फिजि राष्ट्राणां तीर प्रदेशाः 'सुनामि' भीत्यां वर्तन्ते। अमेरिक्कस्य 'सुनामि-पूर्वसूचनाकेन्द्रः' तथा ओस्ट्रेलियस्य वातावरणनिरीक्षण-विभागेन च सुनामि पूर्वसूचना प्रदत्ता अस्ति। अति शक्ता समुद्रतरङ्गः स्यात् इत्यनेन जनाः सुरक्षितस्थानं प्रेषयन्तः सन्ति।