OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Sunday, August 15, 2021

 भारतस्य पञ्चसप्ततितमं स्वतन्त्रतादिनम् आभारतम् आघुष् समाचर्यते।

  St. Thoma's HS Ayroor Aluva.

    कोच्ची> राष्ट्रस्य विभिन्नराज्येषु ग्राम ग्रामान्तरेषु प्रतिगृहं पञ्चसप्ततितमं स्वतन्त्रतादिनम् समाचर्यते। कोविड्रोगबाधा अस्ति चेदपि मार्गपार्श्व जनाः सुदिनस्य आह्लादान् अभिव्यञ्जयन्तः   तिष्ठन्ति। विद्यालयेषु समीपस्थाः छात्राः अध्यापकाः च मिलित्वा ध्वजारोहणम् अकुर्वन्। प्रतिगृहं छात्राः दीपाः छात्राः दीपान् प्रज्वालयन्ति। राज्य राजधान्यां तत्तद्राज्यमुख्यमन्त्रिणः,  जनपदेषु मन्त्रिणः च ध्वजारोहणं कृतवन्तः।