OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Friday, April 28, 2023

राष्ट्रे फ्लै ९१ नाम नूतनविमानसंस्थायै अनुज्ञा लब्धा। 

   नवदिल्ली> राष्ट्रे फ्लै९१ नाम नूतनविमानसंस्थायै केन्द्रव्योम-मन्त्रालयेन अनुमतिः प्रदत्ता। गोवायाम् एव संस्थायाः केन्द्रकार्यालयः। लघुनगरान् आकाशमार्गेण संयोज्य केन्द्रसर्वकारस्य 'उडान्' योजनायाः भागतया सेवानिर्वहणमेव फ्लै९१ इत्यस्य लक्ष्यम्। अस्मिन् संवत्सरे ओक्टोबर्- दिसंबर् मासाभ्यन्तरे सेवां समारब्धुमेव संस्थायाः लक्ष्यः इति संस्थायाः प्रशासकः मनोज् चाक्को अवदत्।