OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Saturday, April 29, 2023

 आकाशं चित्रवर्णैः लेपयन् तृश्शूर्पूरमहोत्सवस्य समारम्भः।

ह्यः सम्पन्नायाः आदर्शरूपप्रस्फोटकाग्निक्रीडा।

तृश्शूर्> रविवासरे आरम्भमाणं पूरमहोत्सवमुद्घोषयन् त्रिश्शिवपुरे आकाशं चित्रवर्णैः लेपयन् आदर्शरूपेण प्रस्फोटकाग्निक्रीडा अद्य समारब्धा। प्रथमतया तिरुवम्पाडि अनन्तरं पारमेक्काव् इति क्रमेण प्रस्फोटकाग्निक्रीडा समारब्धा। पूरमहोत्सवं द्रष्टुं राज्यान्तरेभ्यः राष्ट्रान्तरेभ्यश्च सञ्चारिणः समागताः सन्ति।