OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Tuesday, February 7, 2023

 सर्वोच्चन्यायालये पञ्च नूतनाः न्यायाधिपाः पदं प्राप्ताः।

नवदिल्ली> सर्वोच्चन्यायालये नूतनतया नियुक्ताः पञ्च न्यायाधिपाः सोमवासरे पदं स्वीकृतवन्तः। न्यायमूर्तिनः पङ्कज मित्तलः, सञ्जयकरोलः, पि वि सञ्जयकुमारः, अह्सनुदीन् अमानुत्तुल्ला, मनोज मिश्रः इत्येते मुख्यन्यायाधिपस्य डि वै चन्द्रचूडस्य समक्षं शपथवाचनं कृतवन्तः। अनेन सर्वोच्चन्यायालयस्य न्यायाधिपानां संख्या ३२ अभवत्। पदद्वयमवशिष्यते।

 तुर्कीदेशे भूचलनम्। मरणसंख्या वर्धते।

     इस्ताम्बुल्> तुर्कीदेशे सिरियेषु च दुरापन्ने भूकम्पे मरणसंख्या वर्धते। अन्तिमगणनानुसारं २३०० अतीता। तुर्कीदेशे१४९८ मरणानि प्रतिवेदि तानि। ७६०० जनाः व्रणिताश्च। सिरियेषु ४३० मरणानि प्रतिवेदितानि।१२८० जनाः व्रणिताश्च। भूकम्पबाधितप्रदेशेषु रक्षाप्रवर्तनानि प्रचलन्ति। भूचलनमनुवर्त्य भवनानां भञ्जनं मरणमानम् अवर्धयत् । रिक्टर् मापिन्यां ७.८ इति रेखाङ्कितं भूचलनमेव प्रथमं दुरापन्नम्। पश्चात् तदनुवर्त्य द्वादशाधिकानि लघुचलनान्यपि रेखाङ्कितम्।

दुर्घटनायाः चलनचित्रखण्डः 

Monday, February 6, 2023

 परवेशमुषरफः मृत्युं गतवान्।

   दुबाय्> सैनिकप्रतिलोमेन प्रजाधिपत्यसर्वकारं बहिर्नीत्वा पाकिस्थानं स्वायसमुष्ट्या शासितवान् भूतपूर्वः सैन्याधिपः राष्ट्रपतिश्च परवेशमुषफः गतदिने दुबायस्थे अमेरिक्कीयातुरालये मृत्युमुपगतवान्। ७९ वयस्कः सः कतिपयसंवत्सरैः 'अमिलोयिडोसिस्' नामकासाधारणरोगेण पीडितः आसीत्। 

  १९९८ तमे वर्षे पाकिस्थानस्य सैन्याधिपस्थानं प्राप्तः  मुषरफः १९९९ तमे वर्षे जातस्य कार्गिल् युद्धस्य सूत्रधारः आसीत्। तस्मिन् वर्षे एव सैनिकप्रतिलोमेन प्रधानमन्त्रिणं नवास शेरीफं बहिर्नीत्वा पाकिस्तानस्य शासनं स्वहस्तगतमकारयत्। नवसंवत्सरं यावत् तस्य शासनकालः आसीत्।

Sunday, February 5, 2023

अमेरिक्कस्य अग्निबाणप्रहरेण चीनस्य गुप्तवायुगोलकं छिन्नम्   अभवत् ।

 वाषिङ्टण्> सन्देहं जनयन् अमेरिक्कस्य व्योमसीम्नि डयमानं चीनस्य गुप्तवायुगोलकम् (spy Baloon) अमेरिक्कः अग्निबाणमुपयुज्य चिच्छेद। धटनायाः अस्याः चलनचित्रखण्डः बहिरागतः। वायुगोलकस्य अवशिष्टानि विचेतुं तीरसंरक्षणसेनया परिश्रमः आरब्धः। तदर्थं जलविगाहकतज्ज्ञाः, जनरहितविगाहकनौकाः च नियुक्ताः। कारलैनतीरस्योपरि व्योममण्डले तत्कालीनतया निरोधः आनीतः।

घटनादर्शनाय👇 नुदतु

https://twitter.com


Saturday, February 4, 2023

 गायिका वाणी जयराम् दिवङ्गता।

   चेन्नै> विश्रुतगायिका वाणी जयराम्(७७) दिवङ्गता। चेन्नै नगरे स्क्वासस्थाने एव अन्त्यम्। सा १९४५ तमे संवत्सरे तमिल्नाडु राज्ये वेल्लूर् देशे एव जनिमलभत। तस्याः यथार्थ नाम कलैवाणी इत्यासीत्। एषा गतसप्ताहे केन्द्रसर्वकारेण पद्मभूषण् पुरस्कारेण समादृता आसीत्। १९७१ तमे संवत्सरे गुड्डी नाम चलनचित्रे 'बोले रे पप्पी' नाम गीतालपनेन विश्रुता अभवत्। वसन्त् देशायी आसीत् गीतस्य सङ्गीतकारः। त्रिवारं भारतसर्वकरस्य राष्ट्रियपुरस्कारेण एषा समादृता च । अनया१९ भाषासु गीतानि आलपितानि।

 अमेरिक्कस्य व्योमसीम्नि चीनस्य गुप्तवायुगोलः। पेन्टगण् अतीव जाग्रतायां वर्तते।  

    वाषिङ्टण्> अमेरिक्का - चीनयोर्मध्ये संघर्षं जनयन् चीनस्य गुप्तवायुगोलः (Spy balloon) अमेरिक्कस्य व्योमसीम्नि दृष्टः। अमेरिक्कस्य व्योमसीम्नि सन्देहरूपेण दृष्टं वायुगोलम् अधिकृत्य वार्ता बहिरागता। अमेरिक्कस्य राज्यकार्यदर्शी आन्टणी ब्लिङ्कणः चीनादेशसन्दर्शनाय प्रस्थातुम् आरब्धे सन्दर्भे एव चीनस्य वायुगोलः आकाशे दृष्टः। अमेरिक्कस्य रहस्यानि गूढमार्गेण चोरयितुम् उद्दिश्य चीनस्य प्रयत्नमित्येतत् इति अमेरिक्कः आशङ्कते।

Friday, February 3, 2023

 परिस्थितिसौहृद 'एथनोल्' उत्पादनाय डेन्मार्केण साहाय्यं क्रियते

   लक्नौ> उत्तरप्रदेशस्य सर्वकारः परिस्थितिसौहृद 'एथनोल्' उत्पादनाय डेन्मार्केस्य साहायं स्वीकरिष्यति। व्रीहि-गोधूम -इक्षुदण्डानां कार्षिकावशिष्टान् उपयुज्य एथनोलस्य तथा ई-मेथनोलस्य च उद्पादनाय भवति नूतना इयं परियोजना। २०२५ तमे संवत्सरे परियोजनायाः आरंभः भविष्यति। कृषकेभ्यः उपकाराय भविष्यति इयं योजना इति योगी-आदित्यनाथस्य सर्वकारेण उच्यते। खोरक्पुरस्थे ५० एकर् विस्तृतौ भूमौ एव उत्पादनालयस्य निर्माणम् उद्दिश्यते। इन्ट्यन् ओयिल् कोर्परेषन् संस्थया उत्पादन-वितरणदायित्वं क्रियते।

Thursday, February 2, 2023

 केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य अखिलभारतीयसंस्कृतरूपकोत्सवस्य अद्य प्रारम्भः।

पुरी> दिल्ल्याम् आस्थानत्वेन वर्तमानस्य केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य नेतृत्वे आयोज्यमानः एकोनविंशतितमः  अखिलभारतीयसंस्कृतरूपकोत्सवः ओडीशाराज्ये पुरीस्थे श्रीसदाशिवसंस्कृतविश्वविद्यालयपरिसरे अद्य समारब्धः।  केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य विभिन्नराज्यस्थपरिसराणाम् आदर्शसंस्कृतमहाविद्यालयानां च कुशीलवानां संस्कृतरूपकस्पर्धाः भविष्यन्ति। फेब्रुवरि द्वितीयदिनाङ्कतः चतुर्थदिनाङ्कपर्यन्तं समायोज्यमानेSस्मिन्नुत्सवे आहत्य १३ रूपकाणि वेदिकायामवतारयिष्यन्ते।

  समारोहस्य उद्घाटनं महर्षि सान्दीपनिराष्ट्रियवेदविद्याप्रतिष्ठानस्य उपाध्यक्षेण प्रोफ प्रफुल्लकुमारमिश्रेण कृतम्। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिः  प्रोफ श्रीनिवासः वरखेटी अध्यक्षपदमलङ्कृतवान्। सम्पूर्तिसमारोहः चतुर्थदिनाङ्के भविष्यति।

चाइल्ड् एजुकेशन् सोसायटीति संस्थया अनुष्ठितः प्रथम: भव्यविद्योत्सव:

वार्ताहरः - युवराज भट्टराई

नवदिल्ली> देशव्यापि-बालभारतीविद्यालयानां शृंखलाया: शीर्ष संस्था चाइल्ड एजुकेशन सोसायटीति द्वारा ऐषम: फरवरी प्रथमायां दिल्लीस्थिते कमानी ऑडिटोरियम इत्याख्ये सभागरे प्रथम: विद्या उत्सव: इति कार्यक्रम: भव्यरूपेण आयोजितः। स्वाधीनताया: अमृत-महोत्सवस्य पालनाया: अन्तर्गतं राष्ट्रनिर्माणे बालभारती पब्लिक विद्यालय शृङ्खलायाः महत्त्वपूर्णं योगदानम् सार्वजनीनीकृत्वा अस्मिन् कार्यक्रमे सुतरां प्रकाशितम्। एतद् आयोजनं वार्षिकरूपेण प्रतिवर्षम् अग्रेऽपि आयोजयिष्यते। अस्य विद्योत्सवस्य आयोजनस्य मुख्योद्देश्य: चाइल्ड एजुकेशन सोसायटीत्यस्य

Wednesday, February 1, 2023

 जनतन्त्रस्य प्रधानशत्रू भ्रष्टाचारः इति द्रौपदी मुर्मू।

नवदिल्ली> भ्रष्टाचाररहितं वातावरणानुकूलकं समाजमेकं संवर्धामहै। जनतन्त्रस्य मुख्यशत्रू भ्रष्टाचारः इति राष्ट्रपतिना माता द्रौपदी मुर्मू महोदयया उक्तम्। आर्थिकसङ्कल्पनस्य अवतारणात् पूर्वं आयोज्यमाने विधानसभा मेलने आसीत् महोदयायाः भाषणम्। अलीकान् विरुद्ध्य अस्माकं युद्धं अनुवर्तेत् नूनम् l विश्वराष्ट्रेषु आर्थिकदृष्ट्या भरतं पञ्चमं राष्ट्रं भवति  इत्यपि अनया उक्त्म्।