Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ संस्कृतेन सर्वदा व्यवहर्तुं प्रयतत - जगद्गुरु भारतीतीर्थस्वामिनः

Monday, October 9, 2017

Bookmark and Share
आणवविरुद्धसंघाय शान्तिनोबेल् पुरस्कारः ।
स्टोक्होम् > शान्त्यै नोबेल् पुरस्कारः आणवविरुद्धसमवायाय इन्टर्नाषणल् काम्पैन् टु अबोलिष् न्यूक्लियर् वेपण् (I C A N) इत्यस्य कृते I
आणवायुधनिरोधनसन्धेः कृते वादिनां संघटनानां समवायोयम् । 468 [अष्टषष्ट्यधिकचतुश्शतम्] संघटनाः अस्मिन् समवाये अङ्गानि भवन्ति । जनीवा एव केन्द्रस्थानम् । एकोत्तरशतं राष्ट्रेषु संघटना प्रवर्तते ।