OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Friday, October 27, 2017

माध्यमाधिकारिणाम् सुरक्षां दृढीकर्तुम् अधिकारिणां कृते निर्देशः ।

       नव दहली > माध्यमाधिकारिणां वार्तहराणाम् च सुरक्षितत्वम् प्राधान्येन अनुवर्तितुं केन्द्रअभ्यन्तरमन्त्रालयेन निर्दिष्ट: । तत्  तत् प्रान्ताधिकारिभ्यः निर्देशो अयम् प्रदत्तः । गैरीलेङ्केषस्य (कर्णाटके) राजेष् मिश्रमहोदयस्य (उत्तर प्रदेशे) तथा दहल्यां माध्यम कार्यकर्तृणां मातुः, तृपुरायाम्  शन्तनुभौमिक्कस्य च निधनकारणात्‌ अधुना अयं निर्देशः I
  प्रजातन्त्र-व्यवस्थायामस्याम् माध्यमस्य प्राधान्यमस्ति। अस्य संविधानस्य  आधारस्थम्भः भवति माध्यमम् । तस्य पालनं शासनसंविधान-घटनाबद्धमस्ति। निर्वहणम् अनिवार्यं च । माध्यम-कार्यकर्तृणाम् संरक्षणम् जागरूकतया सर्वकारः कुर्यात् इति केन्द्रनिर्देश: I