Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ संस्कृतेन सर्वदा व्यवहर्तुं प्रयतत - जगद्गुरु भारतीतीर्थस्वामिनः

Friday, April 27, 2018

Bookmark and Share
कन्दुकप्रेषकाः पुनरपि रक्षकाः
-रजीष् नम्पीशः
      हैदराबाद्‌ > विवो ऐ पि एल् २०१८ सपर्यायां हैदराबाद् दलेन पञ्चाबदलं १३ धावनाङ्कैः पराजितम्।ह्यः सम्पन्नक्रीडायां हैदराबाद् दलं १३२ इति सामान्यं न्यूनाः अङ्काः एव सम्पादिताः।किन्तु कन्दुकप्रेषकाणां सामर्थ्यं  हैदराबाद्‌ दलस्य कृते सहायकम् अभवत्।अनेन विजयेन अ‌ङ्कपट्टिकायां हैदराबाद्‌ दलं द्वितीयस्थानं सम्पादयत्।अङ्कः - स‌ण् रैसेर्स् हैदराबाद्‌ १३२/६ किङ्स् इलवन् पञ्चाब् ११९/१०