OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Monday, April 16, 2018

भारतस्य प्रधानमन्त्री अद्य विदेशं प्रतिष्ठति। 
        नवदिल्ली > भारतप्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी पञ्चदिनात्मकसन्दर्शनाय अद्य प्रतिष्ठति। स्वीडन् ब्रिट्टन् इत्यस्मिन् राष्ट्रद्वये प्रधानमन्त्रिणः पर्यटनं भविष्यति। द्वाभ्यां  राष्ट्राभ्यां सह परस्परसम्बन्धवर्धनार्थं बहूनि कार्याणि चर्चिष्यन्ति। नरेन्द्रमोदिनः प्रथमा स्वीडन् यात्रा भवति। परस्परव्यापारसम्बन्धीनि सम्भाषणानि आयोजितानि सन्तीति अभिज्ञवृत्तैः निगदितम्।