OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Thursday, April 19, 2018

विद्यालयेषु छात्र-सुरक्षार्थं मार्गरेखा कार्या - सर्वोच्चन्यायालयः। 
     नवदिल्ली > आराष्ट्रं विद्यालयेषु छात्राणां सुरक्षायै क्रियापद्धतिः मासत्रयाभ्यन्तरे सिद्धा कार्या इति केन्द्रसर्वकारं प्रति सर्वोच्चन्यायालयेन आदिष्टम्। 
    गुरुग्रामे विद्यालये हतस्य सप्तवयस्कस्य पितुः केषाञ्चन नीतिज्ञानां च अभियाचनामनुसृत्य एवायम् आदेशः। क्रियापद्धत्यां सर्वकार निजीयमण्डलेषु विद्यमानाः सर्वे विद्यालयाः अन्तर्भाव्याः इति ए . के. गोयल् , आर् एफ् नरिमान् इत्येताभ्यां न्यायाधीशाभ्यां निर्दिष्टम्।