Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ संस्कृतेन सर्वदा व्यवहर्तुं प्रयतत - जगद्गुरु भारतीतीर्थस्वामिनः

Saturday, April 7, 2018

Bookmark and Share
दिल्यां धूलीवातः वृष्टिः च २४ विमानामि  मार्गं भ्रंशीकृतानिI
             नवदिल्ली> अतिशक्तया धूलीवातेन दिल्लीं प्रतिगम्यमानानि चतुर्विंशति विमानानि मार्गाणि परिवर्तितानि। विमाननिलयात् गन्तव्यानां विमानानां गमनानि निवारितानि इति ए एन् ऐ द्वारा आवेदितम्।  ४८ होराभ्यन्तरे शक्तया वार्षायाः वातस्य च सन्दर्भः भविष्यति इति वातावरणविभागेन आवेदितम्।  मर्गस्य दृश्यः आच्छादयित्वा एव धूलीवातः वाति इत्यतः वाहन-गतागतानि स्तगितानि। वृष्ट्या अत्युष्णात् समाश्वासः अभवत्l