OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Tuesday, August 18, 2015

इति वार्ता: 18/08/2015


प्रधानमन्त्री संयुक्तारबामीरातनेतृभिःसम्भाषणं व्यदधात्।
वृष्टिषु प्रतिशतं दशमिता न्यूनता –जलवायुविभागः।
CBSE द्वारा प्राक् चिकित्सकीयपरीक्षायाः परिणामाः घोषिताः।
प्रवासि-समुदाय-समस्या-समाधानाय एकः कल्याणकोषः स्थापयिष्यते-मोदी।
थायिलैण्डदेशे एकस्मिन् प्रबलविस्फोटे २७ हताः।
पाकातङ्कवादिनो नावेदस्याद्य मिथ्योक्तिपरीक्षणम्
प्रधानमन्त्री संयुक्तारबामीरातनेतृभिःसम्भाषणं व्यदधात्।वृष्टिषु प्रतिशतं दशमिता न्यूनता –जलवायुविभागः।CBSE द्वारा प्राक् चिकित्सकीयपरीक्षायाः परिणामाः घोषिताः।प्रवासि-समुदाय-समस्या-समाधानाय एकः कल्याणकोषः स्थापयिष्यते-मोदी।थायिलैण्डदेशे एकस्मिन् प्रबलविस्फोटे २७ हताः।पाकातङ्कवादिनो नावेदस्याद्य मिथ्योक्तिपरीक्षणम्