OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Tuesday, August 25, 2015

25/08/2015

•देशस्य आन्तरिकार्थस्थितिः सुदृढा-जेटली
•शासनेन लघूद्योगेभ्यः ऋणं सीमितम्
•कश्मीरः भारतपाकयोः द्विष्ठो विषयः-अमेरिका
•वैश्विकविपणौ ह्यः मान्द्यातिशयो दृष्टः
मुद्रायाः स्थैर्यं सुनिश्चेतुमारक्षितवैदेशिकमुद्रोपयोगे नैव संशयः–रघुरामः।
अवैधप्लाण्डुसंचयकान् विरूध्य कठोरशास्तिः– केन्द्रप्रशासनम्।
भारतेन श्रीलंकादलं पराजितम्।
देशस्य आन्तरिकार्थस्थितिः सुदृढा-जेटली।
शासनेन लघूद्योगेभ्यः ऋणं सीमितम्।
कश्मीरः भारतपाकयोः द्विष्ठो विषयः-अमेरिका।
वैश्विकविपणौ ह्यः मान्द्यातिशयो दृष्टः।