OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Friday, May 6, 2016

बंगाले निर्वाचनं समाप्तम्।

कोल्कोत्ता > पश्चिमबंगराज्ये निर्वाचनप्रक्रिया समाप्ता। ह्यः षष्ठम् अन्तिमम्  च चरणमासीत्। तत्र ८४.२४% सम्मतिदायकाः मतदानं कृतवन्तः।
  निर्वाचनस्य अन्तिमचरणं प्रायेण शान्तिसमन्वितमासीत्। कुच् बीहार् मेदिनिपुरं जनपदेषु २५ मण्डलेष्वेव ह्यः निर्वाचनं सम्पन्नम्। आहत्य २९४ मण्डलानि सन्ति। मतगणनप्रक्रिया मेय् १९ तमे दिने भविष्यति।