OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Wednesday, May 18, 2016

संस्कृत-बालसाहित्यम् विकसति- राष्ट्रिय -संगोष्ठी सेप्तंबर् मासे।
कोल्कत्त >  संस्कृत-बाल-साहित्यस्य विकासमुद्दिश्य संस्कृत-बाल-साहित्य-परिषदा सेप्तंबर् मासस्य नवमेदिने राष्ट्रिय संगोष्ठी आयोजयिष्यते। अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य आयोजकः पुतुचेरी अरबिन्दो फौण्डेषन् संस्था एव। नवदिल्यां विद्यमाने अरबिन्दो आश्रमे सङ्गोष्ठी प्रचलिष्यति। कर्यक्रमे भागं कर्तुं पञ्चीकरणं करणीयम् इति अरबिन्दो फौण्डेषनस्य निदेशकेन सम्पदानन्द मिश्र महोदयेन उक्तम्। विशद विवरणाय  http://samskritabalasahityaparishad.org इति। अन्तर्जालपुटे प्रविश्यताम्।