OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Saturday, May 18, 2024

 निर्मितबुद्धिः इति विषये  अध्यापकानां कृते विशेषानुशीलनं समारब्धम् ॥

   एरणाकुलम्> केरलेषु अध्याकानां कृते निर्मितबुद्धिः इति विषये विशेषपरिचायनं समारब्धम्। आगस्तमासात् पूर्वं भूरि अध्यपकेभ्यः विशदरीत्या कृत्रिमबुद्धिविषये क्रियात्मकाध्ययनं प्रदास्यते इति शिक्षामन्त्रित्रिणा उक्तम्॥