OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Friday, November 3, 2023

 नवदिल्यां वायुप्रदूषणं वर्धितम्। भारवाहनानां निर्माणप्रवर्तनानां च निरोधः। 

      नवदिल्ली> नवदिल्यां वायुप्रदूषणं वर्धितम्। अतः भारवाहनानां नगरप्रवेशः निरुद्धः। तथा च निर्माणप्रवर्तनि अपि रुद्घानि। केन्द्रप्रदूषण नियन्त्रणायोगस्य भवति अयं निश्चयः। "ग्रेडड् आक्षन् रेस्पोण्स् प्लान्" इति योजनायाः तृतीयस्तरस्य भागतया नियन्त्रणानि अधिकाधिकं प्रबलानि भविष्यन्ति। प्रान्तप्रदेशेषु जायमानस्य प्रदूषणस्य रोधनम् उद्दिश्य आसूत्रिता योजना भवति इयम्॥