OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Friday, November 10, 2023

 पलास्तिकमालिन्यानि बहुलायन्ते। आफ्रिक्काराष्ट्रम् अधुना अतिसङ्कटमभिमुखीकरोति।

चित्रं-गट्टियि

     आफ्रिक्काराष्ट्रे मालिन्यमानः बहुलायतेI एकैकनिमेषान्तरे एकं पादकन्दुकक्रीडाङ्कणं पूरयितुं समर्थं मालिन्यसञ्चयं अनावृतप्रदेशेषु निक्षिपति इति टियर् फण्ड् नाम संघटनेन प्रकाशिते प्रतिवेदने संसूच्यते। मालिन्यानाम् आधिक्येन राष्ट्रम् अतिसङ्कटमभिमुखीकरोति।