OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Wednesday, December 9, 2015

केरले विश्वविद्यालयेषु अनध्यापकनियुक्तिः पि एस् सि द्वारा।

अनन्तपुरी - केरलराज्ये सर्वेषु विश्वविद्यालयेषु अनध्यापकानां नियुक्तिं केरल पब्लिक् सर्वीस् कम्मीषन् (KPSC)संस्थाद्वारा  कर्तुमुद्दिष्टं प्रमाणपत्रं(Bill) केरलनियमसभया अङ्गीकृतम् उत्तीर्णं च।इदानीम् अध्यापकनियुक्तिः यू जि सि व्यवस्थाः अनुसृत्य अनध्यापकनियुक्तिः विश्वविद्यालयैः निश्चितं व्यवस्थानुसारं च क्रियते।प्रमाणपत्रस्य विधिप्राप्त्यनन्तरं पि एस् सि द्वारा परीक्षां सञ्चाल्य विरच्यमानायाः श्रेणीपट्टिकायाः एव अनध्यापकसेवकानां नियुक्तिः भविष्यति।