OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Wednesday, December 9, 2015

एष़ुत्तच्छन् पुरस्कारः डो. पुतुश्शेरी रामचन्द्राय।


अनन्तपुरी - केरलसर्वकारस्य परमोन्नतः साहित्यपुरस्कारः एष़ुत्तच्छन् पुरस्कारः प्रमुखभाषानिरूपकाय डो. पुतुश्शेरी रामचन्द्राय लभते।सम्माने १.५लक्षं रूप्यकाणि प्रशंसापत्रं फलकं च अन्तर्भवन्ति।
कविः भाषागवेषकः अद्ध्यापकः निरूपकः इत्यादिमण्डलेषु प्रसिद्धो भवति डो पुतुश्शेरी।मलयालसाहित्याय तस्य समग्रयोगदानमधिकृत्य एवायं पुरस्कारः।