OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Saturday, January 23, 2016

अद्य सुभासचन्द्रबसु महोदयस्य 119 तमाः जन्मदिनम् 

जीव्यांस्च शरदश्शतम्। 
भारताभिमानिनां मनसि भास्वरचन्द्र इव प्रकाश्यते।
भारत माता जयतु
वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्