OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ संस्कृतेन सर्वदा व्यवहर्तुं प्रयतत - जगद्गुरु भारतीतीर्थस्वामिनः। व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Sunday, June 19, 2016

भारतेन सह प्रातिवेशिकराष्ट्राण्यपि अभिवृद्धिमर्हन्ति - मोदी। 

कोळम्बो> भारतस्य अभिवृद्ध्या सह प्रातिवेशिकराष्ट्राणां प्रगतिमपि इच्छतीति प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी। श्रीलङ्कायां जाफ्नानगरे  भारतेन सम्यक् कृतस्य क्रीडाङ्कणस्य संयुक्तोद्घाटनं दिल्लीतः वीडियो सम्मेलन द्वारा कुर्वन्नासीत् सः।
  श्रीलङ्का राष्ट्रपतिना मैत्रिपालसिरिसेनावर्येण सहैव आसीत् उद्घाटनम्। भारतस्य साहाय्यं प्रति सिरिसेना कृतज्ञतां प्रकाशितवान्। द्वयोरपि राष्ट्रयोः चरितं, संस्कृतिः, भूप्रकृतिः, कला इत्यादयः अतिमहान्तः तथा परस्परपूरिताश्च भवन्तीति मोदिना उक्तम्।