OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Sunday, May 14, 2017

अक्रमद्वेषरूढमूलानि मनांसि लोकसमाधानस्य भीषा -  मोदी।
   कोलम्बो>  अक्रमद्वेषरूढमूलानि मनांसि  लोकसमाधानस्यापि भीषणिर्जायेयु: इति प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी। श्रीलङ्कासन्दर्शनाभ्यन्तरे  कोलम्बोनगरे प्रचलिते अन्ताराष्ट्रबुद्धपूर्णिमादिनाघोषकार्यक्रमे भाषमाण: आसीत् स: ।  एकविंशत्यां शतकेस्मिन्नपि बौद्धसन्देशा: प्रसक्ता: । बुद्धपूर्णिमादिने चिन्ताविषयत्वेन स्वीकृता समाजनीति: तथा लोकसमाधानं च बौद्धदर्शनै: सह मिलितानि एव इत्यपि नरेन्द्रमोदी उक्तवान् । श्रीलङ्काया: राष्ट्रनिर्माणप्रवर्तनेभ्य: भारतस्य आलम्बहस्तं स: वाग्दत्तवान् ।  क्रयविक्रयणम् ,  निक्षेप: , साङ्केतिकता , गतागतम् , ऊर्जम् , प्राथमिकसौकर्याणि  एतादृशकार्येषु सहकारेण प्रवर्तयेम इति च तेन व्यक्तीकृतम् ।