OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Saturday, May 13, 2017

समग्र-राष्ट्रिय -शैक्षिकनयः सिद्धः, साङ्केतिकपरीक्षायै नीट् परिगण्यते। 
नवदिल्ली> भारते समग्रः शैक्षिकनयः सिद्ध अस्तीति मानवशेषिविकसनमन्त्रिणा प्रकाश् जावेद्करेण उक्तम्। सप्ताहाभ्यन्तरे एषः नयः प्रसिद्धीकरणयोग्यः भविष्यति।
     वैद्यकप्रवेशाय इव साङ्केतिकशास्त्रपठनप्रवेशाय च अखिलभारतीयपरीक्षाम् आयोजयितुं पर्यालोचना अस्तीति केन्द्रमन्त्रिणा उक्तम्। सर्वाः प्रवेशपरीक्षाः एकच्छत्राधीने समायोजयितुं प्रारम्भपदक्रमः आरब्धः।