OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Wednesday, January 17, 2018

मुम्बई उदग्रयानदुरन्तः - वैमानिकस्य मृतशरीरं सन्दृष्टम्।
          मुम्बई > ओ एन् जि सि संस्थायाः उदग्रयानदुरन्ते अन्तर्भूताः सप्त जना अपि मृताः इति स्थिरीकृतम्। दुर्घटनानन्तरं संवृत्ते अन्वेषणे सप्तमं मृतशरीरमपि सन्दृष्टम्। वैमानिकस्य 'वि सि कटोच्चे' नामकस्येदं शरीरमिति प्रत्यभिज्ञातम्। गतशनिवासरे एव मुम्बई समीपे समुद्रे उदग्रयानं पतितम्।