OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Saturday, October 28, 2023

देहरादूने संस्कृतभारत्या: विशालजनपदसम्मेलनं सम्पत्स्यते।

 आप्राचीनकालादेव अद्यावधिपर्यन्तं संस्कृतभाषा भारतीयसंस्कृतेः संवाहिका।

 संस्कृतभाषां विना भारतस्य कल्पनैव कठिना।

संस्कृतभारतीद्वारा सञ्चालितकार्यक्रमेषु  सरलसंस्कृतसम्भाषणशिबिरं, बालकेन्द्रं, गीताशिक्षणकेन्द्रं, साप्ताहिकमेलनं, जनपदसम्मेलनम्, प्रान्तसम्मेलनं, राष्ट्रियाधिवेशनम् इत्यादयः सामाजिककार्यक्रमाः भवन्ति। 27 देशेषु संस्कृतभारत्या: कार्यं संजायते। कोटिश: जना: संस्कृतभारत्या: कारणात् संस्कृतेन सम्भाषणशीला:।।


वार्ताहर:- कुलदीपमैन्दोला। देहरादूनम्।

    आप्राचीनकालादेव अद्यावधिपर्यन्तं संस्कृतभाषा भारतीयसंस्कृतेः संवाहिका पोषिका मूलाधारा च वर्तते। संस्कृतभाषां विना भारतस्य कल्पनैव कठिना। वर्तमानपरिवेशे जनान् भारतीयसंस्कृतिं प्रति नेतुं संस्कृतभारती सततं संलग्ना वर्तते। भारतीयसंस्कृतेः मूलतत्त्वानि ज्ञातुं संस्कृतभाषा एव सहायिका विद्यते । अस्यां श्रृंखलायां संस्कृतभाषां जनभाषां कर्तुं तथा संस्कृतभाषायाः प्रचाराय प्रसाराय च संस्कृतभारतीद्वारा  सम्पूर्णभारतदेशे काले काले विविधकार्यक्रमाः समाचर्यन्ते। संस्कृतभारतीद्वारा सञ्चालितकार्यक्रमेषु  सरलसंस्कृतसम्भाषणशिबिरं, बालकेन्द्रं, गीताशिक्षणकेन्द्रं, साप्ताहिकमेलनं, जनपदसम्मेलनम्, प्रान्तसम्मेलनं, राष्ट्रियाधिवेशनम् इत्यादयः सामाजिककार्यक्रमाः भवन्ति । 27 देशेषु संस्कृतभारत्या: कार्यं संजायते । कोटिश: जना: संस्कृतभारत्या: कारणात् संस्कृतेन सम्भाषणशीला: सन्ति। अधुना स्थाने स्थाने संस्कृतप्रभावं जनयितुं महत्त्वं प्रदर्शयितुं जनपदसम्मेलनानि सर्वत्र सञ्चाल्यमाना: भवन्ति।

 एतस्मिन् क्रमे संस्कृतभारतीद्वारा उत्तराखण्डे अपि जनपदश: सम्मेलनं विधीयते। एकदिवसीयस्य जनपदसम्मेलनस्य आयोजनं संस्कृतभारतीदेहरादूनद्वारा अपि भव्यस्तरे

 नगरनिगमसभागारे (टाउनहॉल) देहरादूने विक्रमसंवत्सरे 2080 कार्तिकमासे कृष्णपक्षे अष्टमीतिथौ रविवासरे  05 नवम्बर 2023 दिनांके   9:30 वादने विशालजनपदसम्मेलनं

समारभ्यते। यत्र संस्कृतबप्रेमीबान्धवानाम् उपस्थितिः प्रार्थनीया वर्तते। अस्मिन् जनपदसम्मेलने श्री सञ्जुप्रसादध्यानी (प्रान्तमंत्री)  , डॉ. प्रदीपसेमवाल: (जनपदमंत्री),  श्री नागेन्द्रव्यासः,  श्री माधवपौडेलः, डॉ. नवीनजसोला,  डॉ. आनन्दजोशी,   डॉ.राजेशशर्मा, डॉ. अनुमेहा जोशी आदय: वरिष्ठा:  श्री योगेशकुकरेती   धीरजबिष्ट: पदाधिकारिण: कार्यकर्तार:   एवं च विशेषसौजन्ये ("पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन") इत्यस्य  उत्तराखण्डराज्यस्य प्रान्तीयसंयुक्तमंत्री पुष्करराजबहुगुणा कार्यक्रमं विधास्यन्ति।