OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Wednesday, March 20, 2024

 तृतीयविश्वमहायुद्धं नातिदूरे इति पुतिनः।

मोस्को> तृतीयविश्वमहायुद्धं नातिदूरे इति रष्यस्य राष्ट्रपतिना व्लादिमिर् पुतिनेन निगदितम्। निर्वाचनविजयानन्तरं जनान् अभिसंबुध्य भाषमाणः आसीत् सः। जनाः तस्मिन् विश्वासम् अर्पयित्वा साह्यं  दत्तवन्तः इत्येतदेव विजयस्य निदानम् इति सः अवोचत् । तदर्थं सः जनेभ्यः धन्यवादान् व्याहरत्। रष्यस्य नाट्टो सैनिकसख्यस्य च मिथः विरोधः वर्धते चेत् तृतीयविश्वमहायुद्धं भवेत् इति सः उक्तवान्।