OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Thursday, March 21, 2024

 ६१ तमा अखिल भारतीय शास्त्रस्पर्धाः अद्य समाप्यन्ते।

अद्वैतवेदान्तभाषणस्पर्धायां केरलतः स्पर्धालू नम्यालक्ष्मी आर् भाषणं करोति।

अयोध्या> चतुर्दिनानि यावत् अयोध्यानगर्यां  केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य अधीने प्रचाल्यमाना अखिल भारतीय शास्त्रस्पर्धापरम्परा अद्य परिसमाप्तिं प्राप्नोति। 

  गतदिने विविधशास्त्रदर्शनादिषु भाषणस्पर्धाः अमरकोशादिग्रन्धानां कण्ठपाठाश्च प्रचलन्ति स्म। अन्तिमे दिने समस्यापूर्तेः अन्तिमस्पर्धा भविष्यति।

  भारतस्य विविधप्रान्तप्रदेशेभ्यः उपसहस्रं संस्कृतप्रतिभाशालिनः स्पर्धालवः भागं परिगृह्णन्ति।