Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ संस्कृतेन सर्वदा व्यवहर्तुं प्रयतत - जगद्गुरु भारतीतीर्थस्वामिनः

Friday, March 30, 2018

Bookmark and Share
प्रश्नपत्ररहस्यताभङ्गः-परिशीलनकेन्द्राधिकारी परिपृष्टः।
      नवदिल्ली > सि बि एस् ई संस्थायाः दशम द्वादशीयकक्ष्ययोः प्रश्नपत्रावपतनस्य पृष्टभूमिकायां दिल्लीस्थस्य परिशीलनकेन्द्रस्य अधिकारीति सन्देहः। रजीन्दर् नगरे प्रवर्तमानस्य परिशीलनकेन्द्रस्य स्वामी विक्कीनामकः आरक्षकैः परिग्रहीतः परिपृष्टश्च। परिशीलनकेन्द्रस्य समीपस्थौ विद्यालयौ अपि अस्मिन् विषये सन्देहितौ जातौ।