OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ संस्कृतेन सर्वदा व्यवहर्तुं प्रयतत - जगद्गुरु भारतीतीर्थस्वामिनः। व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Monday, March 26, 2018

"डोक्लाम् - यत्किमपि सम्मुखीकर्तुं भारतं सिद्धते"- रक्षामन्त्रिणी। 
           डराडूण् >  चीनाराष्ट्रेण सह अस्वारस्यकारणभूते डोक्लाम् सीमाप्रदेशे यां कामपि अवस्थां सम्मुखीकर्तुं भारतेन सिद्धमिति रक्षामन्त्रिणी निर्मलासीतारामन् महाभागा उक्तवती। जागरूकमस्मद्बलं सीमारक्षणं करिष्यतीति दृढनिश्चयः तया प्रकाशितः। 
       राष्ट्रस्य सैन्यम् आधुनिकीकर्तुं प्रयत्नः प्रचलति। विदेशकार्यमन्त्रिण्यः सुषमास्वराजः आगामिमासे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी जून् मासे च चीनासन्दर्शनं करिष्यति ।