OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Friday, March 2, 2018

भीकरवादान्  विरुद्ध्य एव युद्धम् माहम्मदीयान्  विरुद्ध्य न- जोर्दानस्य राजा।
             नवदिल्ली>  आतङ्कवादान्  विरुद्ध्य आगोलयुद्धम् किञ्चन धर्मं वा माहम्मदीयान् वा विरुद्ध्य न जोर्दान् राष्ट्रस्य  राजा अब्दुल्ला द्वितीयः अवदत्। नवदिल्याम् 'इस्लामिक् हेरिट्टेज् , प्रोमोट्टिङ् ऑटर स्टान्टिङ्‌ आन्ट् मोडरेषन् इति विषये आयोजिते चार्चाकार्यक्रमे भाषमाणः आसीत् सः। एतदेव मम विश्वासः । मया मम पुत्राः एतदेव पाठिताः I १८० कोटि जनैः स्वांशीकृतः विश्वासः अपि एषः एव । आतङ्कवादान् विरुद्ध्य आगोलयुद्धम् धर्मविरुद्धं न॥ धर्मानुष्ठानविरुद्धं न। इति जोर्दानस्यराज्ञा उक्तम्।