OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Friday, March 16, 2018

प्रतियोगितां विना पञ्चविंशति स्थानाशिनः राज्यसभायै चिताः। 
     नवदिल्ली > नामनिर्देशिकापत्राणां प्रत्यर्पणकाले समाप्ते राष्ट्रस्य षट्भ्यः राज्येभ्यः पञ्चविंशति जनाः राज्यसभां प्रतियोगिरहिताः सन्तः चिताः। केरलस्य भाजपानेता वी. मुरलीधरः, केन्द्रमन्त्रिणौ प्रकाश् जावदेक्करः, रविशङ्करप्रसादः च,  महाराष्टस्य भूतपूर्वः मुख्यमन्त्री नारायण राणे इत्यादयः तेषु अन्तर्भवन्ति।  अस्मिन् मासे २३तमे दिनाङ्के आसीत् ५८ स्थानेषु  निर्वाचनं निश्चितम्। अवशिष्टेषु ३३ स्थनेषां कृते २३तमदिनाङ्के निर्वाचनं भविष्यति।