Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ संस्कृतेन सर्वदा व्यवहर्तुं प्रयतत - जगद्गुरु भारतीतीर्थस्वामिनः

Monday, July 2, 2018

Bookmark and Share
दिल्ली हरियाना देशयोः भूचलनम्। 
     नवदिल्ली> भूचलनात् भीताः दिल्ली-हरियानदेशस्थाः। रविवासरे मध्याह्नानन्तरं 3.37 वादने अासीत् भूचलनम्। दिल्लीतः 45 किलोमीट्टर् दूरस्थे हरियान समीपे सोनापेट् एव चलनस्य प्रभवकेन्द्रः ।  रिक्टर् मापिन्यां  4.0 इति अङि्कितम् अासीत् चलनम्। उत्तरप्रदेशस्य पश्चिमभागेषु अपि मन्दतया चलनम् अनुभूतम्। जनापायः नाशनष्टानि च न आवेदितम्।