OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Sunday, July 1, 2018

अाधार-पान् पत्रबन्धनम् तिथिः पुनरपि दीर्घिता।
       नवदिल्ली > अाधारपत्रेण सह पान्पत्रबन्धनस्य अन्तिमा तिथिः पुनरपि दीर्घम् अकरोत्। समागतवर्षस्य मार्च् मासस्य ३१ तमे दिनाङ्कपर्यन्तमस्ति नूतनकालावधिः। गतरात्रौ आसीत् पूर्वनिर्णीतः कालः। केन्द्र-प्रत्यक्षकरायोगेन कृतः तिथिविन्यासप्रक्रमः पञ्चमं वारम् आसीत्।