OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Wednesday, February 1, 2023

 जनतन्त्रस्य प्रधानशत्रू भ्रष्टाचारः इति द्रौपदी मुर्मू।

नवदिल्ली> भ्रष्टाचाररहितं वातावरणानुकूलकं समाजमेकं संवर्धामहै। जनतन्त्रस्य मुख्यशत्रू भ्रष्टाचारः इति राष्ट्रपतिना माता द्रौपदी मुर्मू महोदयया उक्तम्। आर्थिकसङ्कल्पनस्य अवतारणात् पूर्वं आयोज्यमाने विधानसभा मेलने आसीत् महोदयायाः भाषणम्। अलीकान् विरुद्ध्य अस्माकं युद्धं अनुवर्तेत् नूनम् l विश्वराष्ट्रेषु आर्थिकदृष्ट्या भरतं पञ्चमं राष्ट्रं भवति  इत्यपि अनया उक्त्म्।