OUR YouTube Channels 1. SampratiVartah |  2. SampratiVisvam |
Statutary Warning- चलन मुद्रिका download कृत्वा विद्यालयेषु प्रदर्शनीया https://twitter.com/samprativartah

marquee

संस्कृतपठनेन बुद्धि: वर्धते इति मतिमुन्नीय गवेषका:॥ व्यावहारिकप्रयोगैः संस्कृतं राष्ट्रियभाषा भवितव्या - डॉ. बलदेवानन्दसागरः।

Wednesday, July 13, 2016

दक्षिणचीनासमुद्रे चीनायाः अधिकारो नास्तीति यू एन् न्यायालयः। 
हेग् - दक्षिणचीनासमुद्रमधिकृत्य फिलिप्पैन्स् राष्ट्रं प्रति  सीमाविवादे चीनादेशस्य प्रत्याघातः। तर्कमण्डले चीनायाः अधिकारः नास्तीति ऐक्यराष्ट्रसभान्यायालयस्य प्रमुख विधिः।
    किन्तु हेगस्थान्ताराष्ट्रन्यायालयस्य अयं  विधिः न मान्यतेति प्रस्तुतसमुद्रमण्डलस्य अधिकारीवयमेव, एतस्मिन् विषये न कोऽपि संदेहः इत्येव चीनादेशस्य दृढवादः।